Базові модулі реклами як соціальної технології: структуризація й проблематизация. Алгоритмізація рекламного процесу

Базові модулі реклами як соціальної технології: структуризація й проблематизация. Алгоритмізація рекламного процесу

Найважливішою процедурою в дослідженні якогось обєкта або процесу є класифікація вхідних у нього компонентів на однорідні групи. Ведучий науковед XX століття Дж. Бернал уважав класифікацію першим кроком до розуміння. Поки дослідник не може «розчленувати» обєкт або процес, він нічого не зможе з ним зробити, крім спостереження його як нероздільного цілого. Отже, класифікація є складовою частиною аналізу досліджуваного обєкта, що передує виявленню структури цього обєкта, характеру їх взаємодії. Якщо вивчається процес — тобто протікання якихось явищ у часі, то найважливішим підсумком класифікації є розбивка єдиного процесу на деякі процесуальні підсистеми, у рамках яких вирішуються завдання певного класу. Послідовне виконання всіх класів завдань дозволяє досягтися того результату, який був запланований як кінцевий для даного процесу. Виявлення такої послідовності дозволяє дослідникові